OWL

定風波·江左別話

世事無有久情痴,卻話流年獨相思。冠弱冶遊逐典韻。仙醉,一甌濁酒一絹詩。

江風十里幾人識,愁腸九轉咽聲遲。緘遣萬古傷心事!夢覺,袭舊影單複形隻。

评论